contact
MyEtwie
In de kijker

Nieuw decreet zet voortbestaan ETWIE op de helling

Gepubliceerd op 06/10/2016
bedrijfserfgoed_groepje

Het nieuwe Cultureel-Erfgoeddecreet, waarvoor de ontwerpteksten onlangs werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering, zal een belangrijke impact hebben op de sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed. De Vlaamse overheid zet in op schaalvergroting en efficiëntiewinsten binnen het erfgoedveld, en focust vooral op de rol van collectiebeherende instellingen. In deze context zou geen plaats meer zijn voor kleinere expertisecentra, zoals ETWIE.

ETWIE is sinds 2012 door de Vlaamse overheid erkend als expertisecentrum voor het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed. De organisatie ontstond vanuit een bottom-up traject, met als doel de drie deelsectoren met elkaar te verbinden. Door de vorming van een netwerk van collectiebeherende instellingen, professionele en vrijwillligersorganisaties, individuele experts, onderzoekers, verzamelaars, vaklieden... ontstond zo een platform voor ontmoeting en expertisedeling, in een sector die lang werd gekenmerkt door onenigheid, versnippering en aanhoudende discussies.

In een tussentijdse evaluatie werd vorig jaar nog door de Vlaamse administratie vastgesteld dat de dienstverlenende werking door ETWIE goed werd uitgevoerd, en dat het draagvlak gestaag groeide. De voorbije maanden werd echter de aanzet gegeven tot een nieuw Cultureel-Erfgoeddecreet, waarin de Vlaamse overheid nieuwe accenten legt, met de nadruk op schaalvergroting en efficiëntiewinsten. In het kader hiervan werd aan ETWIE gevraagd om “op zoek te gaan naar een partner in het kader van schaalvergroting van de werking of te fusioneren met een collectiebeherende organisatie”.

Na amper vier jaar werking besluit de Vlaamse overheid dus dat ETWIE te klein is om zijn activiteiten zelfstandig verder te zetten. “Nochtans sluit de huidige werking, met de nadruk op samenwerking en netwerking, zeer goed aan bij de doelstellingen van het nieuwe decreet,” zegt ETWIE-voorzitter Peter Scholliers. “Er is inderdaad nood aan schaalvergroting voor onze sector, maar het is niet duidelijk hoe dit gerealiseerd kan worden binnen een logica van efficiëntiewinsten en besparingen. Bovendien lijkt een volledige hertekening van de sector haaks te staan op de principes van een duurzame werking.”

Er zijn nu verschillende scenario’s mogelijk, maar die zijn zeker niet evident. De eerste denkoefeningen zijn intussen al achter de rug, in overleg met collectiebeherende instellingen, vertegenwoordigers van deelsectoren en andere expertisecentra. De bedoeling is echter om de brede erfgoedgemeenschap zo veel mogelijk te betrekken bij de verdere ontwikkelingen. Een belangrijk afspraak is alvast de ETWIE-ontmoetingsdag op 26 november in Gent, waarop de toekomst van de sector centraal zal staan.

Voor de duidelijkheid: de werking van ETWIE is nog gegarandeerd tot en met 2018. We blijven onze werking dan ook onverminderd verderzetten, en hebben de komende maanden nog heel wat initiatieven en activiteiten in petto. Via onze website en nieuwsbrief blijven we je zeker op de hoogte houden.

Je vindt meer informatie over het voorontwerp van het nieuwe decreet op kunstenenerfgoed.be. Een gezamenlijke reactie vanuit de erfgoedsector is te vinden op overlegcultureelerfgoed.be. Vorige week vond ook een discussie plaats in het Vlaams parlement, waarvan het verslag te lezen is op vlaamsparlement.be.