contact
MyEtwie
In de kijker

Wijzigingen Decreet Varend Erfgoed goedgekeurd

Gepubliceerd op 22/11/2013
sintjozef

De Vlaamse regering keurde vandaag een reeks wijzigingen aan het Varenderfgoeddecreet principieel goed. De belangrijkste wijzigingen situeren zich op het vlak van een uitbreiding van de financiële ondersteuningsmogelijkheden, de decretale verankering van de inventaris varend erfgoed en de verduidelijking en de uitbreiding van de rechtsgevolgen van een bescherming als varend erfgoed.

Het Varenderfgoeddecreet is ondertussen al meer dan tien jaar oud. "Het heeft in de wereld van het varend erfgoed de afgelopen jaren onmiskenbaar een positieve evolutie teweeg gebracht," zegt bevoegd minister Geert Bourgeois. "Met de wijzigingen die nu voorliggen, wordt het decreet op basis van de opgedane ervaringen en voorstellen vanuit het middenveld en de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen zowel verbeterd als uitgebreid." De wijzigingen aan het decreet breiden de instrumenten voor de financiële ondersteuning van varend erfgoed uit. Vroeger werd er geen onderscheid gemaakt tussen gewone onderhouds- en meer fundamentele herstellings- of restauratiewerkzaamheden. Iedereen moest de - relatief zware – procedure doorlopen om een beheersprogramma goed te laten keuren om beheerspremies te krijgen. Hieraan gebeuren nu twee aanpassingen. Ten eerste wordt de procedure voor de opmaak en goedkeuring van een beheersprogramma vereenvoudigd. Ten tweede zullen er naast deze beheerspremies in de toekomst ook onderhoudspremies kunnen worden toegekend. Het gaat hierbij om een snelle en eenvoudige procedure voor een lijst van kleinere onderhoudswerken. Op dit ogenblik werkt het agentschap Onroerend Erfgoed aan een gebiedsdekkende inventaris voor het varend erfgoed. Het decreet verankert de criteria en de regelgeving voor opname op deze inventaris. De inventaris geeft op die manier een wetenschappelijk verantwoord overzicht van het varend erfgoed dat in Vlaanderen aanwezig is en zal dienen als basis voor de opmaak van beschermingsvoorstellen.

Het decreet verduidelijkt de rechtsgevolgen van een bescherming en breidt deze uit. Het decreet bevat een meldingsprocedure voor het wijzigen van het uitzicht van het beschermd varend erfgoed, een meldingsprocedure voor het wijzigen van de vaste ligplaats en een toelatingsprocedure voor het buiten Vlaanderen brengen van beschermd varend erfgoed. Naast het ‘actief behoudsbeginsel’ bevat het voortaan ook een ‘passief behoudsbeginsel’. Het actief behoudsbeginsel wil zeggen dat de eigenaar en de gebruiker het beschermde varend erfgoed in goede staat houden door de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken. Het passief behoudsbeginsel houdt voor iedereen, dus niet enkel de eigenaar of gebruiker, het verbod in om schadelijke of nadelige handelingen te stellen ten aanzien van het beschermd varend erfgoed. De wijzingen aan het Varenderfgoeddecreet verduidelijken ook een aantal definities, stemmen het decreet af op het Onroerenderfgoeddecreet en het Topstukkendecreet en voegen een handhavingsluik toe. Het decreet zal nu voor advies worden voorgelegd aan de betrokken strategische adviesraden en de Raad van State.