contact
MyEtwie

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.etwie.be en alle andere websites die door het AGB Erfgoed/ETWIE beheerd worden. Het AGB Erfgoed/ETWIE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via de websites) geleverd worden. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden, hebben de specifieke voorwaarden voorrang.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Het AGB Erfgoed/ETWIE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Het AGB Erfgoed/ETWIE garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website ten allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken. De website wordt gebruikt op eigen risico. Het AGB Erfgoed/ETWIE en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Het AGB Erfgoed/ETWIE is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het AGB Erfgoed/ETWIE gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het AGB Erfgoed/ETWIE de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft. Het opnemen van hyperlinks naar deze website vanuit jouw website is toegestaan. Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen het AGB Erfgoed/ETWIE of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Het AGB Erfgoed/ETWIE of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade. Het AGB Erfgoed/ETWIE behoudt zich het recht voor om een verzameling van gegevens bestaande uit tekst, foto’ s, audio, video, beelden, databases… (‘Gegevens’) zonder voorafgaand bericht en zonder motivering te verwijderen van de website. Het AGB Erfgoed/ETWIE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een dergelijke verwijdering.

Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kan je je wenden tot het ETWIE, Minnemeers 10, 9000 Gent, 09 323 65 24 of via info@etwie.be.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruik

De Gegevens die ETWIE beschikbaar stelt op de website kunnen eigendom zijn van het AGB Erfgoed/ETWIE, of kunnen eigendom zijn van derden en gebruikt worden mits toestemming of gebruikt worden in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Sommige Gegevens zijn publiek domein en andere Gegevens zijn beschermd door rechten van derden zoals intellectuele eigendomsrechten, privacy, contractuele bepalingen… Gegevens die deel uitmaken van het publiek domein worden ter beschikking gesteld onder het Creative Commons principe van ‘Public Domain Mark’, die je hier terugvindt.

Het AGB Erfgoed/ETWIE probeert voor zover dit mogelijk is de informatie waarover zij beschikt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op deze Gegevens ter beschikking te stellen. Het AGB Erfgoed/ETWIE kan echter niet garanderen of verzekeren dat alle noodzakelijke informatie is verschaft of dat de informatie correct is.

Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent met andere woorden niet dat het AGB Erfgoed/ETWIE in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

Het AGB Erfgoed/ETWIE stelt de Gegevens ter beschikking op basis van de Creative Commons ‘Right Statements’, terug te vinden hier en hier.

Privacy policy

Onze privacy policy kan je hier raadplegen.