contact
MyEtwie
Publicatie

Over de dokter niets dan goed. De Leuvense hoogleraren geneeskunde in de 19de eeuw

Auteur J. BUYENS
Jaar van uitgave 2016
Stad of gemeente Leuven
Website https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71188567110001471&context=L&vid=KULeuven&lang=en_US
Instelling KU Leuven
Vakgroep Geschiedenis
Promotor Joris VANDENDRIESSCHE
In deze meesterproef wordt er teruggeblikt naar de geschiedenis van de negentiende-eeuwse faculteit geneeskunde aan de katholieke universiteit van Leuven. Door een onderzoek van de grafredes en gelijkaardige teksten wordt een gedetailleerd beeld samengesteld over de professoren die werkzaam waren gedurende deze periode. Deze professoren worden in drie generaties opgedeeld. Hierbij wordt er aandachtig gekeken naar hun afkomst, werk en bezigheden in zowel het publiceren als hun werk als dokter. Aan de hand van deze analyse maakt de paper enkele vaststellingen over de trends en de evoluties binnen de faculteit gedurende de hele eeuw, tot aan het begin van de eerste wereldoorlog. De grootste veranderingen werden aangetroffen in de werkverdeling van de professoren, die bij de eerste van de drie generaties veel meer op louter praktijkwerk was gericht en bij de laatste generatie een balans tussen het hospitaal en het laboratorium bleek. In de paper wordt er een overzicht geboden van hoe deze en andere evoluties zich op zowel het individuele als groepsniveau voltrekken binnen de activiteiten van de faculteit. Van elke professor werd er eveneens een korte biografie opgesteld, zodat informatie over het lerarenkorps geneeskunde uit deze periode makkelijk beschikbaar is. Naast deze aandacht voor de evolutie binnen het werk en de medische wetenschap wordt er ook gekeken naar de bronteksten zelf: de grafrede. Deze teksten werden door de collega’s of opvolgers van overleden artsen geschreven om het leven en werk van de gestorven hoogleraren te presenteren aan de gemeenschap. In deze éloges, zoals zij genoemd worden, verhaalt men waarom de dokter door zijn leven dit eerbetoon en het respect van de maatschappij waardig was. In deze teksten wordt een medisch ideaal vertolkt en aan de hand van een analyse van verschillende terugkerende thema’s binnen deze teksten over de Leuvense hoogleraren komt deze paper tot enkele conclusies over de aanwezige idealen. Ten slotte worden deze Leuvense idealen vergeleken met Franse en Engelse beelden van het medisch ideaal om na te gaan in welke mate er gelijkenissen en verschillen aan te treffen zijn binnen de beeldvorming over de arts in negentiende-eeuws Europa.