contact
MyEtwie
Project
brandweer01
Foto: De indrukwekkende collectie brandweererfgoed in Aalst.
Ga naar

Thema's

Waardering brandweererfgoed Vlaanderen (2019)

Het pilootproject voor de waardering van brandweererfgoed zette in op de waardering van de collecties van het Brandweermuseum in Aalst en de brandweercollectie in de kazerne van Mechelen. Het doel was tot een gedragen visie te komen voor dit type erfgoed.

Project in het kort

 • Titel: Naar een waardering van het brandweererfgoed in Vlaanderen. Casus: Aalst en Mechelen

 • Partners: ETWIE in samenwerking met Erfgoedcel Denderland, Hof van Busleyden en de Stad Aalst

 • Locatie: Aalst en Mechelen

 • Looptijd: 2018-2019

 • Budget: € 61.800 (uit projectreglement pilootprojecten waarderen, tweede ronde van de Vlaamse Overheid)

 • Contactpersoon: sanne@etwie.be

Doelstellingen

In heel Vlaanderen tekenen zich gemeenschappelijke noden af rond het brandweererfgoed. Dit pilootproject beperkte zich tot deze doelstellingen:

 1. Het brandweererfgoed in Vlaanderen in kaart brengen aan de hand van een bevraging, onderzoek en oproep binnen het erfgoedveld en de hulpverleningszones.

 2. De collectie van het Brandweermuseum in Aalst waarderen en een aanzet geven voor een collectiebeleid en -plan met als doel de collectie duurzaam te beheren en te ontsluiten.

 3. De kerncollectie van het Brandweermuseum in Mechelen bepalen: welk deel van de collectie heeft een directe band met de geschiedenis van de stad en de Mechelse brandweer? Voor de andere objecten moet een nieuwe bestemming worden gezocht.

Aanpak

Brandweererfgoed in kaart brengen

Om het brandweererfgoed in Vlaanderen in kaart te brengen, startte ETWIE met een onderzoek naar de geschiedenis van de brandweer en een verkenning van het erfgoed in Vlaanderen en de wereld. Aan de hand van literatuur en lokale geschiedschrijving werd een eerste beeld gevormd van de evolutie in de organisatie en het materiaal.

Naast het literatuuronderzoek werd er gestart met een oproep naar de erfgoedcellen, de hulpverleningszones en hun achterban. Dat leidde tot plaatsbezoeken bij verschillende verzamelaars thuis en in de kazernes.

Begin 2019 organiseerde ETWIE in samenwerking met de Erfgoedcel Denderland, Hof van Busleyden en de Stad Aalst een eerste ontmoetingsdag rond het brandweererfgoed in Vlaanderen in het Aalsterse Brandweermuseum. Het informatiemoment bracht brandweermannen en -vrouwen, erfgoedwerkers en geïnteresseerden in de brandweer en haar erfgoed samen.

brandweer07
Foto: Grote opkomst voor de ontmoetingsdag rond brandweererfgoed in Aalst.

Waardering collectie Brandweermuseum Aalst

Het Brandweermuseum in Aalst werd in 1993 opgericht door de vzw Private Fire Brigade (PFB). De collectie kwam tot stand door de jarenlange verzamelwoede van een actieve groep vrijwilligers die de vzw verenigt. Het oorspronkelijke doel van de PFB was het conserveren en restaureren van hulpverleningsvoertuigen, maar intussen werd ook een museumwerking uitgebouwd rond de collectie.

De vrijwilligers bezitten een grote kennis over de collectie en hebben doorheen de jaren de collectie zo goed mogelijk beheerd en ontsloten. De PFB beheert een rijke en diverse collectie, waaronder een grote collectie voertuigen. De aanleiding voor het waarderen van de collectie in het Brandweermuseum in Aalst was de omvorming van het huidige museum naar een nieuw, attractief en publieksgericht museum/belevingscentrum.

BrandweermuseumAalst3_foto_LucCorthouts_ETWIE
Foto: Brandweermuseum Aalst, foto Luc Corthouts
BrandweermuseumAalst2_foto_LucCorthouts_ETWIE
Foto: Brandweermuseum Aalst, foto Luc Corthouts
BrandweermuseumAalst4_foto_LucCorthouts_ETWIE
Foto: Brandweermuseum Aalst, foto Luc Corthouts

Bepaling kerncollectie Brandweermuseum Mechelen

De verhuis van de brandweer in 2019 naar een nieuwe kazerne vormt de directe aanleiding voor de waardering. Het Brandweermuseum in Mechelen beheert een gemengde collectie van objecten uit de regio en daarbuiten en behelst voornamelijk klein materiaal en uniformen. Het beheer van de collectie ligt in handen van een aantal (oud-)brandweermannen en wordt op vrijwillige basis in stand gehouden.

Collectiebeheer is geen kerntaak van de Mechelse brandweer en er zijn weinig tijd, ruimte en middelen om een museumwerking te voorzien. De inventarisatie van de collectie, de ontsluiting en het voorzien van een basiszorg rond de conservatie werd stopgezet. De vraag naar de waarde van de collectie dringt zich op in het kader van herbestemming. Hiervoor moet een waardering een afbakening maken van een Mechelse kerncollectie. Wat geen kerncollectie vormt, moet gewaardeerd en herbestemd worden.

Brandweermuseum_mechelen_1_ETWIE
Foto: Brandweermuseum Mechelen, beeld ETWIE
brandweermuseum_mechelen_2
Foto: Brandweermuseum Mechelen, beeld ETWIE

Resultaat

Actoren en bronnen geborgd in kennisbank

Als resultaat van het onderzoek binnen dit waarderingstraject werden de verschillende actoren en bronnen rond brandweererfgoed in kaart gebracht. Actoren met een specifieke kennis en/of een collectie werden aangevuld in de ETWIE-kennisbank onder ‘Wie weet iets?’ of ‘Wie heeft iets?’. De bibliografie werd aangevuld met alle geschreven bronnen rond de geschiedenis van de brandweer.

Met de organisatie van de ontmoetingsdag rond brandweererfgoed in Vlaanderen in januari 2019 werden alle geïnteresseerden in dit onderwerp bijeengebracht, een eerste aanzet richting een netwerk brandweererfgoed, waarbij kennis, expertise en informatie tussen gelijkgestemden kan uitgewisseld worden.

kaart_brandweererfgoed_ETWIE
Foto: Kaart met het brandweererfgoed in beeld gebracht

Aanzet voor een uitgebreide waardering in Aalst

Een volledige waardering van alle deelcollecties met een vast kern- of waarderingsteam bleek te ambitieus. Daarom werd Fokus 100, een externe expert, aangetrokken om het wagenpark te waarderen.

De andere deelcollecties werden beschreven op algemeen niveau en kregen een basiswaardering mee, waarbij gefocust werd op de historische, belevings- en museale waarde. Later kan deze waardering een aanzet zijn voor een meer uitgebreide waardering die de basis vormt voor het uitwerken van een collectieplan met verzamel- en afstootbeleid.

brandweer06
Foto: Een van de waarderingssessies in het Brandweermuseum in Aalst.

“Sowieso heeft het waarderingsproject het netwerk versterkt en kon heel wat extra informatie verzameld worden.”

Joost Vanhessche, Fokus-100

Herbestemming collectie Mechelen

De collectie in Mechelen was grotendeels beschreven in een inventaris. Projectpartner Hof van Busleyden trommelde zijn vrijwilligers op om een week lang de Mechelse collectie te registreren en te selecteren. Alle objecten uit de collectie werden gereinigd, nagekeken op de inventaris, gefotografeerd, en verpakt voor de verhuis.

De registratie en verpakking van de collectie werd gecombineerd met een spoedselectie. Door het aftoetsen van de historische waarde van de objecten en de link met Mechelen, was het mogelijk om te bepalen welke objecten al dan niet in Mechelen zouden blijven.

brandweer08
Foto: Registratiedag voor de collectie van het brandweermuseum in Mechelen.

Besluit

Belang van sensibilisering

Tijdens dit waarderingstraject werd het belang van sensibilisering in het veld duidelijk. Actoren uit de brandweerwereld maakten kennis met ETWIE als expertisecentrum. In de toekomst blijft ETWIE aandacht hebben voor het brandweererfgoed in Vlaanderen en helpt organisaties en personen naar hulp toe leiden en naar ondersteuning van projecten en herbestemmingen over brandweererfgoed.

De aandacht voor brandweererfgoed vergrijst mee met een ouder wordende generatie brandweerlieden. Betrokkenen in het waarderingsproject melden dat er weinig aandacht is voor de geschiedenis van de brandweer en haar erfgoed bij een jongere generatie.

In nieuwe kazernes is zelden plaats om oude collecties te bewaren en tentoon te stellen. Vooral groter brandweererfgoed bewaren, zoals wagens, levert problemen op, namelijk plaatsgebrek.

Brandweermuseum_aalst_1_ETWIE
Foto: Brandweermuseum Aalst, beeld ETWIE

Brandweerlieden zijn geen museummedewerkers

De brandweermannen en -vrouwen zijn veelal gepassioneerde verzamelaars die weinig tot geen kennis hebben over het behoud en beheer van een collectie.

 • Dit uit zich in het ontbreken van registratiegegevens, toestandsbeschrijvingen en het bijhouden van inhoudelijke kennis die nodig is voor het begrijpen en inschatten van het belang en de waarde van een object of stuk.

 • Men weet ook niet waar men terecht kan voor hulp en ondersteuning rond deze onderwerpen.

 • Hoewel er veel en diverse actoren bezig zijn met brandweererfgoed, is men amper op de hoogte van wat er zich elders bevindt.

 • Men is ook niet altijd bereid om kennis en expertise te delen en de eigen collectie open te stellen.

Lokaal belang

Het lokaal belang bij brandweererfgoed speelt vaak een grotere rol dan de algemene historische waarde. Een object, archief of document vindt zijn waarde vaak in de lokale geschiedenis waarbij een stuk of een wagen een rol speelde in een lokale brand of ramp. Bij herbestemmingen moet dus zeker rekening gehouden worden met dit lokaal belang en gezocht worden naar een lokale herbestemming.

Verslag pilootproject 'Waardering brandweererfgoed Vlaanderen'

Download het volledig verslag Brandweer en brandbeveiliging
Titel Auteur Jaar
Verslag pilootproject: waardering brandweererfgoed Vlaanderen Sanne VAN BELLINGEN 2019 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...